Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dealergroep Stern B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952


Art. 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (cliŽnt) door onze vennootschap, hierna te noemen: Stern.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van Stern schriftelijk zijn bevestigd. Door cliŽnt gehanteerde (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Stern zijn aanvaard.
3. Stern heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Stern ook van toepassing worden verklaard op vůůr die wijziging reeds gesloten overeenkomsten, mits deze wijziging de aan cliŽnt op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Stern cliŽnt van de wijziging schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Art 2: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, door Stern gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen, zijn voor Stern niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken. Aan niet functionele verschillen tussen afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde, kan cliŽnt geen rechten ontlenen. In geval van tussentijdse modelwijzigingen is Stern gerechtigd het gewijzigde model te leveren. Eveneens is Stern gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliŽnt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door Stern verkochte of bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en in valutakoersen in de prijs van nieuwe auto’s mogen te allen tijde worden doorberekend. De cliŽnt, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft tot tien dagen na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de bedoelde prijswijziging door Stern plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook ter zake van vůůr de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten, zonder dat cliŽnt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Alle overige prijswijzigingen zijn enkel toegestaan indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en Stern voor het verstrijken van deze termijn nog niet heeft gepresteerd. In dat geval heeft cliŽnt evenmin het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden.
3. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan cliŽnt te worden verstrekt. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Stern is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door de directie van Stern.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting alsmede andere heffingen van overheidswege niet in de prijs inbegrepen. Prijzen zijn berekend voor levering ‘af bedrijf’, bij aflevering elders op verzoek van cliŽnt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van cliŽnt.
6. De cliŽnt dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe auto, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg, tevens een zogenaamde recyclingbijdrage te betalen als geregeld in de Wet Milieubeheer. Deze recyclingbijdrage bedraagt ten tijde van de laatste versie van deze algemene voorwaarden € 45,– inclusief BTW.

Art 3: Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud
CliŽnt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal Stern contact met cliŽnt opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. CliŽnt is in Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden versie april 2015 2
dat geval gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen met voldoening van de kosten van de door Stern reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zal Stern cliŽnt onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.

Art 4: Schadetaxatie
Indien Stern een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan cliŽnt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met een minimum van € 95,– exclusief BTW , tenzij Stern besluit deze kosten niet in rekening te brengen.

Art 5: Betaling
1.Tenzij met schriftelijke goedkeuring van de directie van Stern anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden of op een door Stern aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
2. CliŽnt dient op eerste verzoek van Stern, waartoe Stern te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Stern verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Stern te bepalen wijze. In het geval cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliŽnt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft (50%) van de koopprijs worden verplicht.
3.CliŽnt heeft geen recht op enige korting en cliŽnt kan evenmin een beroep doen op verrekening of opschorting. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliŽnt in de gevallen als in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
4. Stern kan een retentierecht uitoefenen jegens de cliŽnt en derden op al hetgeen Stern voor of namens cliŽnt onder zich heeft, zolang door Stern geleverde goederen of diensten niet volledig door cliŽnt zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke cliŽnt krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Stern verschuldigd is of zal zijn.
5. Door zaken in de macht van Stern te (doen) brengen, vestigt cliŽnt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan Stern verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
6. CliŽnt is stallingskosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in artikel 6 lid 4 bepaalde, zolang Stern zaken op grond van dit artikel onder zich houdt.
7. Indien cliŽnt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling of diens faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Stern zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente gerekend vanaf de datum waarop cliŽnt in verzuim verkeert, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Indien het betreft een cliŽnt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zal cliŽnt nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld om voor (volledige) betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na verzending van de aanmaning, zonder dat daaraan voor cliŽnt incassokosten zijn verbonden, onverminderd het recht om terstond nakoming te vorderen. Indien sprake is van een geval als bedoeld in dit lid, heeft Stern het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliŽnt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van Stern, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliŽnt.
8. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
9. Indien Stern overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, heeft Stern recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van de verkochte auto c.q. 15% van de factuurwaarde van de door Stern op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd de bevoegdheid om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van cliŽnt te vorderen. Stern is bevoegd een eventuele door cliŽnt verrichte aanbetaling op de betreffende overeenkomst te verrekenen met haar schadevergoedingsvordering als in dit lid bedoeld.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door Stern worden gemaakt om tot incasso van door cliŽnt verschuldigde bedragen te geraken, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 150,– exclusief BTW, onverminderd
Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden versie april 2015 3
het recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten in geval van de cliŽnt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onderworpen aan de (wettelijke) grenzen, waarbij een minimum geldt van € 40,-. CliŽnt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is bedoelde kosten verschuldigd na het verstrijken van de termijn gegeven in de aanmaning als bedoeld in lid 7.

Art 6: Aflevering
1. Levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliŽnt toe te rekenen omstandigheid door Stern is overschreden, is cliŽnt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Stern na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht weken aan haar verplichting voldoet. CliŽnt heeft dan geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Feiten en omstandigheden zoals omschreven in artikel 8 worden in ieder geval geacht niet aan Stern te wijten te zijn en geven geen recht op een schadevergoeding.
3. Het recht van ontbinding bij overschrijding van de leveringstermijn is uitgesloten ten aanzien van cliŽnt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Vanaf het tijdstip dat de auto is geleverd, komt de auto voor rekening en risico van cliŽnt. Indien de auto niet binnen drie dagen, nadat aan cliŽnt is meegedeeld dat de auto voor aflevering gereed staat, is afgehaald, komt deze vanaf dat tijdstip voor rekening en risico van cliŽnt en is Stern gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het binnen Stern of ter plaatse geldende tarief.
5. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak cliŽnt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet feitelijk aan Stern heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Stern is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inruilprijs worden gehanteerd.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert cliŽnt dat de door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is (bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage) en voorts garandeert hij in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die voor Stern van belang (kunnen) zijn en waarvan Stern onkundig is (gebleven).
7. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliŽnt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan Stern om niet in eigendom overgedragen.
8. Het risico van door Stern ter reparatie of anderszins onder haar beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Stern of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten, bij cliŽnt.
9. De cliŽnt verleent aan Stern een volmacht, zulks met macht van substitutie, om namens hem bezwaar/beroep in te dienen tegen de betaling op aangifte van de BPM van de door de cliŽnt van Stern gekochte auto en daartoe al datgene te doen wat tot die procedure behoort, waaronder het indienen van stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen en het namens de cliŽnt in ontvangst nemen van terugbetalingen. Ingeval van gegrondverklaring van het bezwaar/beroep, zal Stern de teruggaaf van BPM rechtstreeks in ontvangst nemen, waarna na aftrek van een vergoeding voor Stern te vermeerderen met BTW, het resterende bedrag door Stern aan de cliŽnt zal worden uitbetaald. De vordering tot teruggaaf van BPM wordt door de cliŽnt bij voorbaat aan Stern gecedeerd. De bevoegdheid tot het voeren van bezwaar/beroep door Stern namens de cliŽnt impliceert geen verplichting hiertoe voor Stern.

Art 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Stern behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliŽnt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Stern in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliŽnt door cliŽnt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat cliŽnt ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Stern jegens cliŽnt mocht verkrijgen wegens tekortschieten
Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden versie april 2015 4
van cliŽnt in ťťn of meer van zijn verplichtingen jegens Stern.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliŽnt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat het belang van Stern als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden aan Stern te melden. Stern is tot generlei vrijwaring van cliŽnt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliŽnt Stern voor aanspraken die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. CliŽnt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. CliŽnt verleent Stern hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien cliŽnt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Stern goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal tekortschieten, is Stern gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien cliŽnt surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van cliŽnt is aangevraagd of uitgesproken of indien cliŽnt enige betalingsregeling met ťťn of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal cliŽnt worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door Stern gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan Stern is verschuldigd.

Art 8: Overmacht
1.In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Stern ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Stern gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onder mededeling aan cliŽnt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen: (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieŽn; brand en andere storingen bij Stern; wijziging van mede op de op de overeenkomst betrokken valutaverhoudingen of van andere factoren die de door Stern berekende prijzen mede bepalen; stopzetting van de productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden; werkstakingen of andere collectieve acties; stremming; uitsluiting; diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van Stern; ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of niet tijdige levering aan Stern door toeleveranciers, importeurs en fabrikanten; niet of niet tijdige uitvoering van door Stern aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Stern wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stern kan worden verlangd.

Art 9: Garantie en aansprakelijkheid
1. Op afgeleverde zaken wordt door Stern garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliŽnt ter hand gestelde garantieformulieren. Indien partijen SternGarant garantie zijn overeengekomen en door Stern een door partijen ondertekend garantiebewijs is afgegeven, wordt aan cliŽnt garantie verleend onder de voorwaarden als vermeld op het garantiebewijs en in de Garantievoorwaarden SternGarant. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zal Stern ten aanzien van zaken die door Stern van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden die in opdracht van Stern door derden worden verricht, niet tot enige verder strekkende garantie gebonden zijn dan die, welke Stern van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen.
2. Op gebruikte auto’s verleent Stern uitsluitend ten behoeve van cliŽnt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform en onder de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen af te zien van BOVAG Garantie. De BOVAG Garantie wordt alleen verleend indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 4.500,- of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4.500,- maar wťl meer dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij cliŽnt aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de
Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden versie april 2015 5
Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).
3. De wettelijke rechten van Boek 7 BW, waaronder het recht dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst moet beantwoorden, komen niet toe aan de cliŽnt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Ten aanzien van te verrichten reparatiewerkzaamheden geldt dat op Stern slechts een inspanningsverplichting rust, bij het verrichten van welke werkzaamheden Stern altijd de groots mogelijke zorgvuldigheid zal betrachten en waar nodig de importeur zal betrekken bij het stellen van diagnoses. Stern garandeert de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie en conform de van tijd tot tijd door Stern vastgestelde voorwaarden. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan Stern te worden gemeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliŽnt zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van Stern werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Stern verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
5. Stern is niet aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat die schade valt onder de hiervoor genoemde garantiebepalingen en de bijbehorende garantievoorwaarden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Stern.
6. Stern is niet aansprakelijk voor en cliŽnt vrijwaart Stern voor alle schade die verband houdt met modificatie van de motormanagementsoftware (‘chiptuning’), waaronder (doch niet uitsluitend) schade als gevolg van fiscale wijzigingen (zoals de wijziging van de bijtellingsklasse) en schade als gevolg van vroegtijdige slijtage van onderdelen, die door chiptuning zwaarder (kunnen) worden belast (in dit kader worden met name genoemd de aandrijflijn, de koppeling, de versnellingsbank en de motor). CliŽnt is er voorts van op de hoogte dat chiptuning gevolgen kan hebben voor de door de importeur/fabrikant gegeven fabrieksgarantie.
7. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriŽle schade is van vergoeding uitgesloten.
8. Indien er sprake is van aansprakelijkheid ontstaat er pas een verplichting tot vergoeding van de schade wanneer de desbetreffende schade onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en de desbetreffende verzekering tot uitkering komt.
9. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Stern beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door Stern gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
10. Indien een cliŽnt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient de klacht binnen een bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de grond voor de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, te zijn ingediend. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van rechten. De termijn vangt aan op het moment van aflevering van een zaak c.q. het verrichten van een dienst. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, is na feitelijke levering geen mogelijkheid om een klacht in te dienen, behoudens door cliŽnt te leveren tegenbewijs.

Art 10: Overeenkomsten op afstand gesloten of buiten verkoopruimten
1. Indien tussen Stern en een cliŽnt, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst tot stand komt op een wijze, waarop de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop via internet, fax of telefonische verkoop), of een overeenkomst die tot stand komt buiten verkoopruimten van Stern en mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die cliŽnt heeft aangegeven, heeft cliŽnt de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaak de onderliggende overeenkomst met Stern te ontbinden (herroepingsrecht), zonder dat daarvoor een reden vereist is, onverlet hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden binnen de in het vorige lid gestelde termijn.
3. Na ontbinding dient de geleverde zaak per omgaande doch niet later dan binnen veertien werkdagen daarna voor rekening van cliŽnt aan Stern te worden geretourneerd, voor zover van toepassing in de originele verpakking. Indien, naar de beoordeling van Stern, de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt, of gebruikt is, is Stern gerechtigd de zaak niet terug in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van cliŽnt
Dealergroep Stern B.V. algemene voorwaarden versie april 2015 6
onverlet laat. De kosten voor het terugzenden van de zaak komen voor rekening van cliŽnt.
4. Stern is gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan Stern blijkt, in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door cliŽnt betaalde bedrag.
5. Binnen 14 dagen nadat cliŽnt te kennen heeft geven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, zal de betaalde aankoopsom worden terugbetaald of het verschuldigde bedrag worden gecrediteerd, mits de zaak naar de beoordeling van Stern tijdig en in goede staat aan Stern is geretourneerd.

Artikel 11: Annulering
1. De cliŽnt die een auto koopt heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Stern in haar verplichtingen is tekort geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien cliŽnt overgaat tot annulering van de koopovereenkomst heeft Stern recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van de verkochte auto, onverminderd de bevoegdheid om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van cliŽnt te vorderen. Indien cliŽnt binnen zeven dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Stern het recht cliŽnt schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan cliŽnt geen beroep meer doen op de annulering.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door cliŽnt aan Stern is geleverd.
3. Het recht op annulering komt niet toe aan de cliŽnt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art 12: Geschillen
Op iedere met Stern gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit met cliŽnt gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel, naar keuze van Stern de rechter te Amsterdam bevoegd. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zal Stern, indien zij voor beslechting van het geschil kiest voor de rechter te Amsterdam, daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien cliŽnt echter binnen ťťn maand na deze mededeling aan Stern kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd. Stern zal op verzoek van cliŽnt, niet handelend in de uitoefening van beroep op bedrijf, haar medewerking verlenen aan het behandelen van een geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Art 13: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die cliŽnt vrijelijk verstrekt (bijvoorbeeld op een opdrachtformulier), worden verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Stern cliŽnt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en haar garantieverplichtingen jegens hem nakomen. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle ondernemingen van de groep waar Stern deel van uitmaakt, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk product of dienst geleverd kan worden. CliŽnt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerking ten behoeve van directe mailing activiteiten wordt het eventueel door cliŽnt bij Stern aan te tekenen verzet gehonoreerd. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. Indien cliŽnt op ťťn van bovengenoemde verwerkingen geen prijs stelt kan cliŽnt dit aan Stern kenbaar maken via Postbus 94949, 1090 GX Amsterdam of via sternmedia@stern.nl. De autogegevens worden voorts opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Namens de stichting RAI Data Centrum (RDC) wordt medegedeeld dat een aantal persoonsgegevens tevens wordt verwerkt in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. De Stichting RDC gebruikt deze gegevens onder meer voor het verzorgen van de APK herinnering en het snel en efficiŽnt kunnen uitvoeren van terugroepacties. Indien cliŽnt geen prijs stelt op het ontvangen van een APK herinnering en andere informatie, kan hij dit laten weten door een brief, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en zijn kenteken, te sturen aan de Stichting RDC (Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam). Aanmeldingen bij Antwoordnummer 666 te Amsterdam (blokkering toezending reclamedrukwerk) worden automatisch doorgegeven aan de Stichting RDC. Een melding dient herhaald te worden als het adres van de cliŽnt wijzigt.


April 2015